Gebruiksvoorwaarden

GEBRUIKSVOORWAARDEN MYNOBY

Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van MyNoby – onderdeel van WJH
Beerens Holding BV, KvK nr 17146436, en gevestigd te Eindhoven, BTW nummer NL
811088418B01 (?MyNoby?) – die gelden voor de dienst van MyNoby getiteld MyNoby.

Wij raden je aan om deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te
lezen zodat je op de hoogte bent van je rechten en plichten als je gebruik
maakt van MyNoby. Door gebruik te maken van de website van MyNoby onder meer
toegankelijk via MyNoby.nl, MyNoby.com en MyNoby domeinnamen met andere
extensies (?Website?), maar ook via andere wegen (bijvoorbeeld via andere
(mobiele) media en MyNoby API, op welke manier dan ook, aanvaard je daarmee
gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden. Ook betekent het dat je er voor
instaat dat iemand die van MyNoby gebruik maakt op jouw computer zich ook zal
houden aan deze gebruiksvoorwaarden. MyNoby heeft het recht om deze
gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment aan te passen, zonder de gebruikers
daarvan in kennis te stellen. De meest actuele gebruiksvoorwaarden zullen zijn
te raadplegen op de Website. Indien je het gebruik van MyNoby voortzet na een
of meer aanpassingen aan de gebruiksvoorwaarden impliceert dat je deze
aanpassing(en) onherroepelijk aanvaardt. Het is dan ook verstandig om deze
gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.

1. Dienstverlening MyNoby

1.1 MyNoby reguleert de communicatie tussen gebruikers onderling of tussen
gebruikers en de dienst van MyNoby niet inhoudelijk. MyNoby heeft dan ook geen
controle over de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit of
juistheid van de verschillende onderdelen van de dienst. MyNoby is niet
aansprakelijk voor handelen of nalaten van haar gebruikers, waaronder begrepen
de bestanden, gegevens en/of materialen die zij op de website van MyNoby
beschikbaar stellen. MyNoby geeft dan ook geen garanties ten aanzien van de
inhoud van bestanden, gegevens en/of materialen die door gebruikers beschikbaar
worden gesteld.

2. Account/Profiel

2.1 Om gebruik te kunnen maken van MyNoby, vraag je je eigen account aan op de
manier zoals beschreven op de Website. MyNoby kan naar eigen inzicht bepalen of
je al dan niet een account zal worden verstrekt.

2.2 Je staat er jegens MyNoby voor in dat de informatie die je aan MyNoby
verstrekt compleet, naar waarheid en juist is, waaronder jouw persoonsgegevens
zoals je naam en e-mailadres. Je stemt ermee in dat wij je gegevens opslaan en
gebruiken in verband met het beheer van je account.

2.3 Als je jonger bent dan zestien (16) jaar, moet je van je ouders of voogd
toestemming hebben voor het aanmaken van een account. Door deze
gebruiksvoorwaarden te accepteren, garandeer je dat je zestien (16) jaar of
ouder bent of toestemming hebt van je ouders of voogd voor het aanmaken van een
account.

2.4 Je mag geen accounts aanmaken op naam van een andere persoon, tenzij die
andere persoon je daarvoor toestemming heeft gegeven.

2.5 Je bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van je het wachtwoord
van je account voor anderen en je zult anderen geen toegang verlenen tot MyNoby
met behulp van jouw account. Je bent aansprakelijk voor alles wat er gebeurt
doordat anderen jouw account gebruiken, met of zonder jouw toestemming of
wetenschap in de periode voorafgaand aan het moment dat je ons op de hoogte
stelt van enig ongeoorloofd gebruik.

2.6 Je mag op elk gewenst moment je account beëindigen.

2.7 Profielen zijn alleen voor huisdieren en of dieren. Voor bedrijven
en/of instantie`s kan een MyNoby (groep) of bedrijf worden aangemaakt.

3. Gebruik van de Website

3.1 Je staat er jegens MyNoby voor in dat je bevoegd bent om gebruik te maken
van de Website en om te handelen in overeenstemming met deze
gebruiksvoorwaarden. Daarnaast sta je er jegens MyNoby voor in dat je te allen
tijde de verplichtingen uit hoofde van deze gebruiksvoorwaarden zult nakomen en
dat je je zult houden aan alle wetten en regelgeving die van toepassing zijn op
het gebruik van de Website.

3.2 Onverminderd de overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden, mogen de
activiteiten die je verricht in het kader van MyNoby niet:

(i) op onwaarheden zijn gebaseerd en/of misleidend zijn;

(ii) inbreuk maken op rechten van MyNoby of derden, waaronder auteursrechten,
naburige rechten, merkenrechten of enige andere intellectuele eigendomsrechten
of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;

(iii)in strijd zijn met enige wet, regeling, verordening of andere
toepasselijke regelgeving;

(iv) virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten
die een geautomatiseerd werk of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of
ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen of die bedoeld zijn om
technische beschermingsmaatregelen van de Website en/of de computersystemen van
MyNoby te omzeilen;

(v) een commercieel karakter hebben, tenzij MyNoby hiervoor schriftelijk
toestemming heeft gegeven; of

(vi) op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn jegens MyNoby en/of een
derde.

4. Intellectuele eigendomsrechten

4.1 Je erkent en stemt ermee in dat de Website bestanden, andere content en programma?s
bevat die eigendom zijn van MyNoby, licentiegevers en/of gebruikers van MyNoby
en die beschermd worden door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten,
waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, naburige
rechten, merkrechten en octrooien.

4.2 Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze gebruiksvoorwaarden, verleent
MyNoby je een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet
sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar, recht om de bestanden die ter
beschikking worden gesteld door middel van de Website te bekijken en/of
beluisteren op de wijze en in het format zoals deze bestanden op de Website ter
beschikking worden gesteld. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om bestanden,
gegevens, programma?s en/of materialen te downloaden, te kopiëren, te wijzigen,
openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te
gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de hierboven genoemde
doeleinden, tenzij MyNoby of de betreffende rechthebbende daar toestemming voor
heeft gegeven. Het is dan ook onder meer ? doch niet daartoe beperkt ? niet
toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van MyNoby substantiële delen
van de Website op te vragen of te hergebruiken of om herhaald en systematisch
niet-substantiële delen van de Website op te vragen of te hergebruiken zoals
bedoeld in de Databankenwet.

4.3 Niets van wat in deze gebruiksvoorwaarden en/of op de Website wordt
vermeld, is bedoeld om enige intellectuele eigendomsrechten over te dragen
en/of enige intellectuele eigendomsrechten aan je te verlenen. Het gebruik dat
je mag maken van de Website is beperkt tot hetgeen in deze gebruiksvoorwaarden
is beschreven.

4.4 Je verklaart hierbij geen handelingen te zullen verrichten die inbreuk
kunnen maken op de (intellectuele eigendoms)rechten van MyNoby of derden. Je
erkent en aanvaardt dat enig ongeoorloofd gebruik van bestanden, gegevens en
materialen waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, inbreuk maakt op deze
gebruiksvoorwaarden en op de toepasselijke wetgeving, waaronder maar niet
beperkt tot de Auteurswet. Onverminderd het voorgaande, worden de handelingen
als beschreven in artikel 4.2 tevens beschouwd als een inbreuk op de exclusieve
eigendomsrechten van MyNoby op haar computersystemen.

4.5 Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot
intellectuele eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te
verbergen of te wijzigen.

5. Bestanden uploaden/licentie

5.1 Onder de voorwaarden die in deze gebruiksvoorwaarden zijn gesteld, behoud
je in beginsel de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die
aan jou toebehoren met betrekking tot de bestanden die door jou via de Website
ter beschikking worden gesteld aan bezoekers van de Website.

5.2 Je erkent en stemt er mee in dat je door het beschikbaar stellen van
bestanden, gegevens en/of materialen aan MyNoby (waarmee in deze
gebruiksvoorwaarden onder meer wordt bedoeld: het uploaden daarvan), je
automatisch aan MyNoby:

(a) een kosteloze, onbezwaarde, wereldwijde, sublicentieerbare, niet-exclusieve
licentie verleent om

(i) de bestanden, gegevens en/of materialen te gebruiken, te verveelvoudigen,
te verspreiden en openbaar te maken in verband met de dienst van MyNoby; en

(ii) de bestanden, gegevens en/of materialen te gebruiken en verveelvoudigen
(en aan derden toe te staan om te gebruiken en verveelvoudigen) in welke media
dan ook voor marketing en/of promotie doeleinden in verband met de
dienstverlening van MyNoby;

(b) het recht verleent om enige door jou ter beschikking gestelde bestanden,
gegevens en/of materialen te verwijderen van de servers van MyNoby en van de
Website, bedoeld of onbedoeld, en voor welke reden dan ook en ook zonder reden,
zonder dat MyNoby op welke wijze dan ook aansprakelijk wordt jegens jou of een
derde als gevolg van een dergelijke verwijdering.

5.3 De in artikel 5.2 bedoelde licentie eindigt op het moment dat jij of MyNoby
de desbetreffende bestanden, gegevens en/of materialen verwijdert van de
Website.

5.4 Je erkent en stemt ermee in dat de bestanden, gegevens en/of materialen die
je ter beschikking stelt aan MyNoby gebruikt zullen worden door andere
gebruikers van MyNoby. MyNoby aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor
naleving van deze gebruiksvoorwaarden door gebruikers van MyNoby. Je erkent dan
ook dat de mogelijkheid aanwezig is dat de bestanden, gegevens en/of materialen
die je beschikbaar stelt aan MyNoby door derden gebruikt worden op een manier
die in strijd is met of niet voorzien is in deze gebruiksvoorwaarden. MyNoby is
niet aansprakelijk voor enige handelingen van derden in strijd met deze
gebruiksvoorwaarden of enige wetsbepaling of voor enig ander onrechtmatig
handelen van derden ten aanzien van door jou beschikbaar gestelde bestanden,
gegevens en/of materialen.

5.5 Je bent volledig, zelfstandig en als enige verantwoordelijk voor alle
gebruik dat je van de website maakt, onder meer – maar niet daartoe beperkt ?
voor het beschikbaarstellen van bestanden, gegevens en/of materialen en voor
het verzenden en delen van bestanden, gegevens en/of materialen.

5.6 Je staat er jegens MyNoby voor in dat je volledig rechthebbende bent ten
aanzien van de bestanden, gegevens en/of materialen als bedoeld in artikel 5.2
en dat je volledig gerechtigd en bevoegd bent om de licentie als bedoeld in
deze gebruiksvoorwaarden te verlenen. Je vrijwaart MyNoby en alle aan haar
gelieerde bedrijven en personen voor alle aanspraken van derden die gebaseerd
zijn op de bewering dat de bestanden, gegevens en/of materialen inbreuk maken
op enig geldend (intellectueel eigendoms)recht van derden of anderszins
onrechtmatig zijn jegens derden en voor alle aanspraken die voortvloeien uit
jouw handelen in strijd met deze gebruiksvoorwaarden. Alle door MyNoby gemaakte
kosten en geleden schade op enige wijze verband houdende met dergelijke
aanspraken zullen door jou worden vergoed.

5.7 Door bestanden, gegevens en/of materialen ter beschikking te stellen aan
MyNoby, sta je ervoor in dat

(a) je bevoegd bent om dat te doen in overeenstemming met deze
gebruiksvoorwaarden en dat je gerechtigd bent om aan MyNoby de rechten te
verlenen als bedoeld in deze gebruiksvoorwaarden;

(b) de bestanden, gegevens en/of materialen die je ter beschikking stelt niet
in strijd zijn met enige wet, of inbreuk maken op enige rechten van derden,
waaronder rechten uit overeenkomst, intellectuele eigendomsrechten, privacy
rechten en evenmin anderszins onrechtmatig zijn jegens derden of MyNoby, en dat
er geen toestemming of licentie nodig is of vereist is van jou of enige derde
partij voor het gebruik van de bestanden op de website;

(c) je niet beperkt bent door enige onbevoegdheid, beperking of verbod met
betrekking tot je recht om te handelen in overeenstemming met deze
gebruiksvoorwaarden en/of bestanden, gegevens en of materialen ter beschikking
te stellen;

(d) MyNoby niet verplicht zal zijn om enige betaling te verrichten van welke
aard dan ook aan wie dan ook, waaronder aan personen en partijen wiens
uitvoering of concepten zijn vervat in de bestanden, gegevens en/of materialen
die je ter beschikking stelt, dan wel aan de producer(s), uitgever(s) of
maker(s) daarvan, waaronder begrepen aan collectieve rechtenorganisaties;

(e) je bij uitsluiting verantwoordelijk bent voor alle licenties, rapportage en
betalingsverplichtingen jegens enige derde partij, waaronder maar niet beperkt
tot collectieve auteursrechtorganisaties, in verband met het gebruik van de
bestanden, gegevens en/of materialen die je ter beschikking stelt als bedoeld
in deze gebruiksvoorwaarden.

6. Verboden content

6.1 In dit artikel volgt een niet uitputtende opsomming van content die je in
ieder geval niet ter beschikking mag stellen via MyNoby (waarbij geldt dat het
ter uitsluitende beoordeling van MyNoby is of bepaalde content wel of niet is
toegestaan):

(i) Content die discriminerend is terzake uiterlijk, ras, religie, geslacht,
cultuur, afkomst, of anderszins kwetsend genoemd mag worden;

(ii) Content die oproept tot geweld tegen en/of lastigvallen van een ander of
anderen;

(iii) Content die leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik van
anderen;

(iv) Content die naar de mening van MyNoby in strijd is met de goede zeden of
goede smaak, gewelddadig is of een link bevat naar pornografisch materiaal of
pornografische websites, of pornografisch of erotisch materiaal bevat;

(v) Content waarin persoonlijke gegevens van minderjarigen worden opgevraagd
en/of waarin persoonlijke gegevens van anderen ter beschikking worden gesteld;

(vi) Content waarmee het plegen van illegale activiteiten wordt bevorderd of
gepleegd;

(vii) Content waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten,
privacyrechten of waarmee enige andere rechten van MyNoby of derden worden
geschonden;

(viii) Content waarbij kettingbrieven, junk mail of spamming betrokken zijn
en/of; waarbij wachtwoorden of andere tot personen herleidbare informatie wordt
opgevraagd voor commerciële of illegale doeleinden;

(ix) Content waarmee zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MyNoby
commerciële activiteiten zijn gemoeid, zoals advertenties, loterijen,
wedstrijden, of pyramide spelen;

(x) Content waarin een foto of beeltenis is opgenomen van een andere persoon
zonder diens toestemming;

(xi) Content die in strijd is met enige wet, regeling, verordening, andere
toepasselijke regelgeving of deze gebruiksvoorwaarden.

7. Vraag & Aanbod-Advertenties (niet van toepassing)

In aanvulling op de overige bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden zijn de
volgende advertenties niet toegestaan op MyNoby Vraag & Aanbod, omdat zij
afleiden van de “echte” advertenties. Dit zijn onder meer advertenties ter
promotie van andere websites en advertenties voor het opbouwen van panels en
ter promotie van allerlei lucratieve werkzaamheden die vanuit huis kunnen
worden gedaan (“verdien nu 500 euro per uur met niets doen, het werkt echt!!”).
Dezelfde advertentie mag ook niet in meerdere categorieen geplaatst worden of
meerdere keren in dezelfde categorie. Als een advertentie door MyNoby wordt
verwijderd en werd gepromoot door middel van een betaalde premium banner, wordt
ook deze verwijderd, zonder terugstorting van het betaalde bedrag.

8. Kennisgeving onrechtmatige content

8.1 MyNoby zal kennisgevingen van inbreuken op rechten van derden door
gebruikers van MyNoby onderzoeken en indien mogelijk daartegen stappen
ondernemen. Als je van mening bent dat een gebruiker van MyNoby inbreuk pleegt
op jouw rechten verzoeken we je om ons daarvan op de hoogte te stellen via een
e-mail via het contactformulier. Deze kennisgeving dient

(i) de URL te bevatten van waar het materiaal dat naar jouw mening inbreuk
maakt is te vinden op de website van MyNoby;

(ii) een verklaring te bevatten dat er naar jouw oordeel inbreuk wordt gemaakt
op jouw rechten en waarom dat zo is;

(iii) contactinformatie te bevatten waar MyNoby contact met je kan opnemen,
zoals je naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres;

(iv) een verklaring te bevatten, ondersteund met bewijsmiddelen, dat de
informatie in jouw kennisgeving juist en volledig is en ? indien het gaat om
een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten – dat je de eigenaar bent van de
betrokken intellectuele eigendomsrechten;

(v) – te zijn ondertekend door de eigenaar van de intellectuele
eigendomsrechten of degene die aantoonbaar bevoegd is om te handelen namens de
eigenaar;

(vi) – indien het gaat om een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten – een
beschrijving te bevatten van het werk of de werken waarop naar jouw mening
inbreuk is gemaakt met een specificatie van hetgeen inbreukmakend is.

8.2 MyNoby behoudt zich het recht voor om de kennisgeving door te sturen aan de
persoon(personen)/ of onderneming die verantwoordelijk is voor de content
waarop de kennisgeving betrekking heeft.

8.3 Indien uit de kennisgeving blijkt dat de content onmiskenbaar onrechtmatig
is, zal deze door MyNoby worden verwijderd of ontoegankelijk worden gemaakt.

8.4 MyNoby behoudt zich het recht voor niet tot inwilliging van een verzoek tot
verwijdering of ontoegankelijk making van content over te gaan indien zij
gegronde redenen heeft om aan de juistheid van de kennisgeving of de
rechtmatigheid van het geleverde bewijs te twijfelen of indien de content
waarop de kennisgeving betrekking heeft niet onmiskenbaar onrechtmatig blijkt
te zijn. In dat kader kan MyNoby bijvoorbeeld een rechterlijke uitspraak
verlangen van een bevoegde rechter in Nederland, welke uitspraak aantoont dat
de betreffende content onmiskenbaar onrechtmatig is.

8.5 Door het doen van een kennisgeving vrijwaar je MyNoby en alle aan haar
gelieerde ondernemingen alsmede haar directie, bestuurders, werknemers,
vertegenwoordigers en rechtsopvolgers voor iedere aanspraak van derden in
verband met het verwijderen of ontoegankelijk maken van informatie. De
vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die MyNoby lijdt, nog
zal kunnen lijden of die MyNoby dient te maken in verband met een dergelijke
aanspraak, waaronder mede begrepen ? doch niet daartoe beperkt ? het vergoeden
van kosten voor juridische rechtsbijstand.

8.6 MyNoby zal op geen enkele wijze partij kunnen zijn bij een geschil tussen
degene van wie de kennisgeving afkomstig is en de gebruiker waarop de kennisgeving
betrekking heeft.

9. Abonnement betaalde diensten

9.1 Een abonnement op een betaalde dienst komt tot stand op het moment dat
MyNoby het op de Website vermelde bedrag voor het door jou gekozen pakket heeft
ontvangen en wordt aangegaan voor de bij het betreffende pakket op de Website
vermelde termijn. Wanneer je kiest voor betaling middels automatische incasso
wordt het abonnement, na afloop van deze termijn, stilzwijgend verlengd voor
onbepaalde tijd, waarbij telkens een betalingstermijn geldt van één maand.

9.2. Na stilzwijgende verlenging van het abonnement conform artikel 9.1, kun je
het abonnement te allen tijde opzeggen tegen het einde van de lopende
betalingstermijn.

10. Prijzen (niet van toepassing)

10.1 Alle prijzen van betaalde diensten of producten die door MyNoby worden
aangeboden, zijn in euro?s en inclusief BTW.

10.2 Je betaalt voor de via de Website bestelde producten en/of diensten de op
de website vermelde prijs. Betaling vindt plaats op de in de overeenkomst of
elders op de Website aangegeven wijze. Tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen, dient betaling te gebeuren op het moment dat je een bestelling
plaatst of een overeenkomst aangaat. Bij voortzetting van een betaalde dienst
voor onbepaalde tijd zal MyNoby de periodiek verschuldigde betalingen maandelijks
vooraf incasseren.

10.3 De op de website vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging
worden gewijzigd. Uitsluitend de prijs die is vermeld op de Website op het
moment dat de overeenkomst tot stand komt, is bindend. In geval van periodiek
verschuldigde betalingen zal MyNoby je vooraf van een prijswijziging op de
hoogte stellen.

10.4 Het storneren van een door MyNoby (automatisch) geïncasseerd bedrag
ontslaat je niet van jouw betalingsverplichting.

10.5 Indien MyNoby een verschuldigd bedrag niet (tijdig) ontvangt, is MyNoby
gerechtigd de betaalde dienst op te schorten tot het moment dat het
verschuldigde bedrag door MyNoby is ontvangen.

10.6 Je kunt MyNoby niet houden aan aanbiedingen en/of prijzen als je
redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding en/of de prijs een
kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

11. Stopzetten en beschikbaarheid diensten

11.1 In aanvulling op de andere (rechts)middelen die MyNoby ten dienste staan,
is MyNoby te allen tijde zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande
uitleg gerechtigd om je activiteiten in verband met MyNoby (tijdelijk) te
beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, je account tijdelijk of
blijvend stop te zetten en/of te verwijderen, bestanden, gegevens en/of materialen
te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, de dienstverlening te
beëindigen en te weigeren om diensten aan je te verlenen, in het bijzonder –
maar niet daartoe beperkt – indien:

(i) je handelt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden;

(ii) we van mening zijn dat jouw handelingen schade of aansprakelijkheid aan
jezelf, aan andere gebruikers of aan MyNoby kunnen toebrengen.

MyNoby zal hierdoor in geen geval aansprakelijk zijn.

11.2 Indien jouw gebruik van een betaalde dienst van MyNoby wordt beëindigd, om
welke reden dan ook, heb je geen recht op retournering van reeds
(vooruit)betaalde bedragen. In dergelijke gevallen vervallen de reeds betaalde
bedragen aan MyNoby.

11.3 MyNoby garandeert niet dat de dienst van MyNoby te allen tijde en zonder
onderbrekingen of storingen toegankelijk is.

12. Privacy

12.1 Door het Gebruik van de Website ben je gebonden aan ons Privacy Statement.

13. Content van derden

13.1 Het is mogelijk dat de Website applicaties, content en diensten van derden
en/of links naar websites van derden (?Content van derden?) en bevat. De opname
of aanwezigheid van Content van derden op de Website impliceert niet dat MyNoby
deze Content heeft goedgekeurd danwel gecontroleerd. MyNoby is niet
verantwoordelijk voor de inhoud en werkwijze van Content van derden of voor
enig gebruik hiervan door gebruikers van de Website.

13.2 Op applicaties van derden op de Website zijn de API voorwaarden van MyNoby
van toepassing.

13.3 Voor producten of diensten die worden aangeboden door derden gelden de
toepasselijke voorwaarden van die derden.

14. Aansprakelijkheid

14.1 MyNoby aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van
een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tot het
verlenen van diensten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot schade die
voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Website of de
onmogelijkheid om deze te gebruiken en/of enige aanverwante dienstverlening van
MyNoby dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voorzover dit op grond van
dwingend recht is toegestaan.

14.2 Voorzover er op grond van het bepaalde in enige aansprakelijkheid op
MyNoby rust, is deze aansprakelijkheid jegens jou, uit welke hoofde dan ook, te
allen tijde per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als
één gebeurtenis geldt) beperkt tot de in het lopende kalenderjaar daadwerkelijk
door jou aan MyNoby betaalde vergoedingen (exclusief BTW) voor de producten
en/of diensten waaruit de aansprakelijkheid van MyNoby is voortgevloeid.

14.3 MyNoby is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder
mede begrepen zuivere vermogensschade, gederfde omzet en winst, verlies van
gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de
diensten die MyNoby verricht en/of jouw gebruik van de website.

14.4 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds
dat je de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij
MyNoby meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen MyNoby vervalt door
het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

14.5 Deze aansprakelijkheidsbeperking beoogt echter niet de aansprakelijkheid
van MyNoby voor opzet en/of bewuste roekeloosheid van MyNoby (?eigen handelen?)
zelf en/of het bestuur van MyNoby uit te sluiten.

15 Overige bepalingen

15.1 Deze gebruiksvoorwaarden bevatten alle afspraken die partijen terzake
hebben gemaakt. Zij treedt in de plaats van alle eerdere afspraken en
overeenkomsten die partijen terzake hebben gemaakt, respectievelijk hebben
gesloten. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen
rechtskracht, tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.

15.2 Onverminderd eventueel voor MyNoby bestaande wettelijke verplichtingen om
de overeenkomst tussen jou en MyNoby voor het gebruik van de Website te
bewaren, is MyNoby niet verplicht om een eventueel gearchiveerde overeenkomst
voor jou toegankelijk te houden.

15.3 Indien één of meer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden nietig zijn of
vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

15.4 Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle
eventueel uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen bij
uitsluiting van ieder ander worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te
Amsterdam.

MyNoby privacy policy
Laatst gewijzigd: December 2011

MyNoby is een netwerk van vrienden. Met je informatie gaat
MyNoby om zoals je van je vrienden mag verwachten. MyNoby neemt jouw privacy
dan ook zeer serieus en zal zeer zorgvuldig met jouw informatie omgaan. Om
jouw privacy te waarborgen, handelt MyNoby altijd in overeenstemming met de
Wet bescherming persoonsgegevens. MyNoby werkt ook samen met
belangenorganisaties en neemt deel aan verschillende initiatieven op het
gebied van de bescherming van privacy. Zo is MyNoby bijvoorbeeld aangesloten
bij de Europese Safer Social Networking Principles.

In dit document wordt de Privacy Policy van MyNoby
uiteengezet. De bepalingen zijn zowel van toepassing op leden van MyNoby als
op niet-leden. MyNoby raadt je daarom aan deze Privacy Policy aandachtig door
te nemen.

1. Wie is MyNoby?

MyNoby is een handelsnaam van Mynoby.nl, statutair
gevestigd te Nuenen (Nederland). MyNoby Headquarters bevindt zich in Nuenen
op de Prinsenweier 9 en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder
nummer 17146436.

2. Welke informatie verzamelt en verwerkt MyNoby?

MyNoby account

Om optimaal gebruik te kunnen maken van de diensten die MyNoby aanbiedt, moet
je een persoonlijk MyNoby account aanmaken. Wanneer je een dergelijk account

creëert, kun je bepaalde informatie over jezelf invullen. Niet alle gegevens
moet je verplicht verstrekken, alleen je naam en achternaam, e-mailadres,
geboortedatum en gebruikersnaam zijn verplicht. Deze gegevens zijn voldoende
om van MyNoby gebruik te kunnen maken. Alleen bij het aanmaken van een
zakelijk profiel moet ook een telefoonnummer worden ingevuld en de
bedrijfsvorm worden aangegeven.

Tijdens het aanmaken van je MyNoby account kun je aangeven
wie jouw account mag zien (Niemand, Vrienden, Vrienden van vrienden, Iedereen)
. Dit kun je later hier aanpassen als je dat wilt.

Ook kun je tijdens het aanmaken van je MyNoby account
aangeven per e-mail informatie van derden te willen ontvangen.

Automatisch Gegenereerde Informatie

Om de MyNoby site optimaal te kunnen laten werken (bijvoorbeeld om pagina’s
goed te kunnen weergeven en om de site te beveiligen) heeft MyNoby bepaalde
informatie nodig. MyNoby verzamelt daarom automatisch gegenereerde informatie
over je surfgedrag tijdens jouw gebruik van MyNoby. Deze informatie bestaat
uit je IP-adres (nummer van je computer dat het mogelijk maakt jouw computer
te herkennen), het type browser (computerprogramma om internetpagina’s mee te
kunnen bekijken), het computersysteem dat je gebruikt, account nummer, de
pagina’s die je op MyNoby bezoekt en “cookies”.

3. Cookies

Door gebruik van de diensten van MyNoby kunnen diverse
cookies op jouw computer worden geplaatst, en kan toegang tot die cookies
worden verkregen. Cookies zijn kleine stukjes (tekst) informatie die een
server naar de browser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Firefox) stuurt met
de bedoeling dat de browser deze informatie bij een volgend bezoek weer naar
de server terug zal sturen. Cookies van MyNoby kunnen je computer of de
bestanden die op je computer staan niet beschadigen.

Het hangt af van welke browser je gebruikt of en hoe je in
de instellingen daarvan kan aangeven welke cookies je wel of niet automatisch
wil laten opslaan en tot welke cookies toegang mag worden verkregen. Om je
daarbij zoveel mogelijk te helpen, geven we hieronder meer informatie over
welke cookies door MyNoby worden gebruikt.

Bij het bezoeken van de MyNoby website kunnen eigen MyNoby
cookies en cookies van derde partijen worden geplaatst. Eigen cookies zijn
gemaakt door of voor MyNoby, worden door MyNoby op jouw computer opgeslagen
en MyNoby heeft toegang tot die cookies. Dit worden ook wel first party
cookies
genoemd. Zulke cookies worden door MyNoby bijvoorbeeld gebruikt
om je taalinstellingen te onthouden of om te zorgen dat je niet te vaak
dezelfde advertentie te zien krijgt.

Cookies van derde partijen zijn gemaakt door derde
partijen, worden door derde partijen op jouw computer opgeslagen, en derde
partijen hebben toegang tot die cookies. Dit worden ook wel third party
cookies
genoemd. Het is belangrijk om te weten dat MyNoby geen
zeggenschap heeft over en/of kennis heeft van de inhoud en de werking van
deze ‘third party cookies‘. MyNoby kan voor deze cookies dan ook niet
verantwoordelijk gehouden worden. MyNoby zal zich inspannen om ervoor te
zorgen dat er op MyNoby alleen advertenties van betrouwbare adverteerders
worden geplaatst.

Je kunt jouw browser zo instellen dat je tijdens je
volgende gebruik van MyNoby geen cookies ontvangt. In dat geval kan het
echter gebeuren dat je niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van
MyNoby of dat je geen toegang hebt tot (onderdelen van) MyNoby. Hier staat
uitgelegd hoe je cookies kunt verwijderen.

Als je gebruik wilt maken van cookies, zorg er dan voor
dat je uitlogt indien je een openbare computer verlaat. Houd ook je
wachtwoord geheim om te voorkomen dat anderen, zonder jouw toestemming,
gebruik maken van jouw MyNoby account.

4. Voor welke doeleinden zal MyNoby informatie over jou
gebruiken?

Gebruik door MyNoby

MyNoby kan de persoonlijke informatie over jou voor de volgende doeleinden
gebruiken:

· Om de diensten van MyNoby aan te bieden.

MyNoby gebruikt de informatie over Hyvers om haar diensten
aan te bieden, dus om de MyNoby website te kunnen laten werken en om
aanvullende diensten zoals MyNoby Mobile en MyNoby Afrekenen aan te kunnen
bieden.

· Om met jou te communiceren over MyNoby en jou informatie
toe te zenden omtrent de eigen diensten van MyNoby.

MyNoby gebruikt je gegevens bijvoorbeeld om jouw vragen
over de website te beantwoorden en je te updaten over MyNoby diensten.

Wij bij MyNoby hebben een hekel aan spam, en gaan er
vanuit dat jij dat ook hebt. MyNoby zal je dan ook alleen informatie over
diensten van MyNoby toesturen als we denken dat we je daar een plezier mee
doen. Mocht je geen prijs stellen op het ontvangen van dergelijke e-mails,
dan kun je dit hier aangeven.

Verder ontvang je over verschillende gebeurtenissen
notificaties (bijvoorbeeld voor een vriendenverzoek of wanneer een van je
vrienden jarig is) en een vriendennieuwsbrief (een 2-wekelijkse e-mail met de
nieuwste foto’s, video’s, blogs, advertenties & tips van je vrienden). Je
kunt hier een overzicht vinden en aangeven waarvoor je wel en niet een
notificatie wilt ontvangen.

· Om MyNoby aan te passen aan jouw wensen en behoeften.

MyNoby gebruikt de informatie over jou om MyNoby beter op
jouw wensen en behoeften af te stemmen. Zo kan informatie over jou
bijvoorbeeld worden gebruikt om te zorgen dat je advertenties te zien krijgt
die beter bij jou passen. Zo probeert MyNoby te voorkomen dat mannelijke
leden maandverbandreclame zien, en vrouwelijke leden reclame voor
scheermesjes (mannen die toch geïnteresseerd zijn in maandverband kunnen dat
aangeven).

MyNoby kan de informatie die jij op de website plaatst
gebruiken in welke media dan ook voor marketing- of promotiedoeleinden in
verband met de dienstverlening van MyNoby (zie ook artikel 5.2 van de
gebruiksvoorwaarden). MyNoby zal jouw informatie zonder jouw toestemming niet
gebruiken voor marketing- of promotiedoeleinden van derde partijen.

· Ter beveiliging en om geanonimiseerde statistische
gegevens op te stellen.

Zoals hierboven is vermeld, valt onder de automatisch
gegenereerde informatie ook je IP-adres. MyNoby legt deze adressen vast om te
bepalen vanaf welke computers MyNoby wordt bezocht ter beveiliging van hackpogingen.
Maar ook als leden worden lastig gevallen of bij nepprofielen van bestaande
personen kunnen we deze gegevens gebruiken om daders te achterhalen. MyNoby
gebruikt de automatisch gegenereerde informatie tevens voor het opstellen van
geanonimiseerde gebruikersstatistieken. Derden die voor MyNoby
gebruikersstatistieken opstellen en webanalyses uitvoeren kunnen de
beschikking krijgen over automatisch gegenereerde informatie, waaronder je
IP-adres.

5. Op welke wijze beschermt MyNoby jouw persoonlijke
informatie?

MyNoby neemt passende technische en organisatorische
maatregelen om jouw (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen
enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo worden wachtwoorden gecodeerd
opgeslagen, zodat zelfs op MyNoby Headquarters niemand er toegang tot heeft.

6. Doorgifte naar landen buiten de EU

Om technische en operationele redenen kan het nodig zijn
dat jouw (persoons)gegevens worden doorgegeven (naar servers van) aan MyNoby
gelieerde ondernemingen en/of Adverteerders in de Verenigde Staten of andere
landen buiten Europa. Alle informatie op de website van MyNoby is namelijk
opgeslagen op hele krachtige computers (servers). Op dit moment staan deze
servers in Nederland. Het is echter mogelijk dat MyNoby in de toekomst de
informatie op de website bijvoorbeeld op servers in een ander land zou willen
opslaan. Als dat het geval is, zal de informatie op de profielen van Hyvers
dus ook in het buitenland worden opgeslagen. Omdat de regelgeving op het
gebied van de privacybescherming dan mogelijk niet eenzelfde bescherming
biedt als in de Europese Unie stem je er hierbij, voorzover nodig, mee in dat
jouw (persoons)gegevens naar de Verenigde Staten of andere landen buiten
Europa kunnen worden doorgegeven. Mocht MyNoby hier op enig moment toe
overgaan, dan zullen Hyvers hierover altijd eerst worden geïnformeerd.

7. Kennisneming, wijziging en verwijdering van jouw
gegevens

Je kunt je eigen (persoons)gegevens hier altijd bekijken
en zonodig wijzigen of verwijderen in jouw account.

Hier kun je zien welke gegevens wij van je opslaan en waar
MyNoby deze gegevens voor gebruikt.

Als je wilt weten welke gegevens MyNoby over je heeft
vastgelegd of als je gegevens wilt wijzigen die je niet in je account kan
veranderen, dan kun je hier een vraag stellen via de website van MyNoby.

Als je je profiel van MyNoby wilt verwijderen, kan dat
hier. Nadat je je profiel hebt verwijderd, zal MyNoby al jouw
persoonsgegevens wissen. Dat betekent dat je profiel dus echt verdwenen is en
dat je je profiel ook niet meer terug kunt krijgen als je op een later moment
toch weer gebruik wil maken van MyNoby. Het kan trouwens zijn dat je persoonsgegevens
na verwijdering nog in back-ups voorkomen totdat die back-ups zijn gewist.

Nabestaanden van overleden Hyvers hebben de mogelijkheid
om van het MyNobyprofiel van hun overleden dierbare een online gedenksteen te
maken. Lees hier meer over de In Memoriam status.

8. Mogen minderjarigen gebruik maken van MyNoby?

In beginsel mag iedereen gebruik maken van MyNoby en kan
iedereen een MyNoby account aanmaken. Belangrijk is wel dat er speciale
wettelijke regels gelden voor personen die nog geen zestien (16) jaar zijn.
Mocht je nog geen zestien (16) jaar oud zijn, dan moet je toestemming hebben
van je ouders of voogd voordat je een MyNoby account aanmaakt. Door deze
Privacy Policy te accepteren, garandeer je dat je zestien (16) jaar of ouder
bent of toestemming van je ouders/voogd hebt om een account aan te maken.

MyNoby neemt verschillende maatregelen om minderjarigen te
beschermen. Zo wordt aan kinderen onder de 12 jaar geen reclame voor snoep of
frisdrank getoond. Onder de 18 is er ook geen alcoholreclame zichtbaar.
Ouders kunnen hier en hier tips vinden om hun kind veilig te laten surfen.
Ook is de zichtbaarheid van gegevens in profielen van leden onder de 16
standaard ingesteld op “Alleen Vrienden”. Je kunt dat hier aanpassen als je
dat wilt. Het is verder niet mogelijk om in de zoekmachine alleen te zoeken
naar Leden onder de 16 jaar.

9. Kan deze Privacy Policy worden gewijzigd?

Het kan voorkomen dat het privacybeleid in de toekomst
wordt uitgebreid of gewijzigd. Dat zal dan op deze pagina staan, dus het is
handig om hier regelmatig te kijken.